Hijab Hijab Yes Hijab

Every1 should where a hijab it is good and however u get sawab so wat shud u do i shud wear a hijab! ALLAH WIL BE SOO PROUD! SO WAT SHUD U DO U KNOW DA ANSWER!
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

WEAR OF COURSE!